MENGESAN KECACATAN (‘ILAL) HADITH

Sesi 1 – Muqaddimah Kitab al-‘Ilal As-Shaghir
Sesi 2 – (Sambungan) Muqaddimah Kitab al-‘Ilal As-Shaghir
Sesi 3 – (Sambungan) Muqaddimah Kitab al-‘Ilal As-Shaghir
Sesi 4 – Hadith Kedua Yang Disepakati Tidak Dipakai Oleh Imam at-Tirmizi (Hukum Bunuh Terhadap Peminum Arak)
Sesi 5 – Pendapat Pilihan Fuqaha’ Yang Disebutkan Dalam Sunan at-Tirmizi
Sesi 6 – Saluran Riwayat Imam at-Tirmizi Daripada Imam Malik, Ibnu al-Mubarak & As-Syafie
Sesi 7 – Saluran Pendapat Imam Ahmad Dan Ishaq Dalam Sunan at-Tirmizi
Sesi 8 – Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi Dan Sanad-sanad Hadith
Sesi 9 – (Sambungan) Keha rusan Mempertikaikan Perawi-perawi Dan Sanad-sanad Hadith
Sesi 10 – Kepentingan Isnad Dan Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi Yang Lemah
Sesi 11 – (Sambungan) Kepentingan Isnad Dan Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi yang Lemah
Sesi 12 – (Sambungan) Kepentingan Isnad Dan Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi yang Lemah
Sesi 13 – (Sambungan) Kepentingan Isnad Dan Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi yang Lemah
Sesi 14 – (Sambungan) Kepentingan Isnad Dan Keharusan Mempertikaikan Perawi-perawi yang Lemah
Sesi 15 – Perawi-perawi Yang Hadithnya Tidak Boleh Dijadikan Dalil (Hujjah)
Sesi 16 – (Sambungan) Perawi-perawi Yang Hadithnya Tidak Boleh Dijadikan Dalil (Hujjah)
Sesi 17 – (Sambungan) Perawi-perawi Yang Hadithnya Tidak Boleh Dijadikan Dalil (Hujjah)
Sesi 18 – (Sambungan) Perawi-perawi Yang Hadithnya Tidak Boleh Dijadikan Dalil (Hujjah)
Sesi 19 – (Sambungan) Perawi-perawi Yang Hadithnya Tidak Boleh Dijadikan Dalil (Hujjah)
Sesi 20 – Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 21 – (Sambungan) Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 22 – (Sambungan) Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 23 – (Sambungan) Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 24 – (Sambungan) Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 25 – (Sambungan) Perbincangan Tentang Perawi-perawi Yang Dipertikaikan
Sesi 26 – Meriwayatkan Hadith Berdasarkan Maknanya Dan Meringkaskan Hadith Adalah Diharuskan Jika Tidak Mengubah Makna Asal
Sesi 27 – Perawi-perawi Tsiqat Yang Tinggi Kedudukannya Dan Perbezaan Darjat Mereka
Sesi 28 – (Sambungan) Perawi-perawi Tsiqat Yang Tinggi Kedudukannya Dan Perbezaan Darjat Mereka
Sesi 29 – (Sambungan) Perawi-perawi Tsiqat Yang Tinggi Kedudukannya Dan Perbezaan Darjat Mereka
Sesi 30 – (Sambungan) Perawi-perawi Tsiqat Yang Tinggi Kedudukannya Dan Perbezaan Darjat Mereka
Sesi 31 – Hadith Dan Ikhbar Sama Saja Mengikut Imam at-Tirmizi
Sesi 32 – (Sambungan) Hadith Dan Ikhbar Sama Saja Mengikut Imam at-Tirmizi
Sesi 33 – Perbezaan Di Antara Riwayat “Hadathana” Dan “Akhbarana”
Sesi 34 – Hukum Riwayat Ijazah
Sesi 35 – Membaca Dihadapan Orang Alim Sama Seperti Dengar Daripadanya
Sesi 36 – Membaca Dihadapan Orang Alim Sama Seperti Dengar Daripadanya
Sesi 37 – Harus Diriwayatkan Hadis Yang Diterima Secara Munawalah Disertai Ijazah
Sesi 38 – Kehujahan Hadith Mursal